Gebyrregulativ

GEBYRREGULTIV FOR DALEN VANNVERK

Vedtatt den 21. april 2023

 1. Abonnentinnskuddet bestemmes av generalforsamlingen. Innskuddet skal i sin helhet være innbetalt til Vannverket før tilsagn om vann gis. Dersom det fastsatte innskuddet ikke strekker til for å koble til den enkelte abonnent, betaler Vannverket de første overskytende kr 1000,- og abonnent det resterende.
 2. Abonnentinnskuddet betales etter andeler og beregnes slik:
  1. Bolighus: 10 andeler, leilighetsbygg 10 andeler/leilighet
  2. Bolighus med leilighet 5 andeler/ leilighet i tillegg
  3. Gårdsbruk uten dyr over 50 dekar innmark 15 andeler
  4. Gårdsbruk med fast dyrehold:
   • Bruk under 50 dekar innmark 15 andeler
   • Bruk fra 50 til 100 dekar innmark 20 andeler
   • Bruk fra 100 til 200 dekar innmark 25 andeler
   • Bruk fra 200 til 300 dekar innmark 30 andeler
   • Bruk fra 300 til 400 dekar innmark 35 andeler
   • Bruk over 400 dekar innmark 40 andeler
 1. På gårdsbruk med flere frittliggende boliger (kårbolig, tjenestebolig med mer), blir boliger i tillegg til våningshus å betrakte som bolig. Også våningshus som inneholder flere leiligheter, betraktes som villa. Andelene disse tilleggsboliger/ leiligheter innebærer kommer i tillegg til gårdsbruket.
 2. Hytter 5 andeler
 3. Byggefelt, som for bolighus
 4. For industrielt bruk så som gartnerier og lignende, bestemmer styret hvilket antall andeler som skal tegnes under hensyn til antatt vannforbruk. Andelseierne plikter å melde til vannverket alle endringer oppover i andelsgrunnlaget så snart dette betinger forhøyet andelsinnskudd og plikter å betale inn andeler etter ovenstående regel for å dekke for økt vannbehov.
 5. Vedtatt andelsinnskudd av Generalforsamlingen den 21. april 2023  er kr 3.000,- /andel.
 6. Vedtatt vannavgift av Generalforsamlingen den 21. april 2023 er kr 420,-/andel eks mva. pr år. Fakureres 2 ganger pr år. Forfall 1. mars og 1. september.