Vannet

SLIK BLIR VANNET REINT

Inntakshus

Vannet tas inn fra kilden Vestre Jarsjø, og inn i et inntakshus med et fellingskammer. Her bunnfaller en del partikler. Etter at vannet har blitt ført videre ca. 3000 meter i det meste nye rør når det renseanlegget.

Siling

Grovsilen har en åpning på 50 micron (50 milliondels meter) og siler ut mindre gjenværende partikler.

Membranfilter

Vannet føres inn på filterstaver hvor det presses gjennom fibre som er så fine at verken bakterier eller virus går gjennom. Her fjernes humus, eventuelle bakterier og jern. Humus er dødt organisk materiale som bør fjernes fra drikkevannet ellers vil vannet se brunt ut.

Vannglass

Vannglass tilsettes fordi vannet fra Vestre Jarsjø har så lav ph-verdi (ph 5,4) at kobberrør tæres og jernrør ruster. Med vannglass heves ph til i overkant av nøytral verdi og rørene beskyttes ved at det dannes et filmlag innvendig i disse. Vannglass består av natriumbikarbonat og smeltet kvartssand.

UV

For å drepe eventuelle gjenværende bakterier blir vannet behandlet av UV stråler. Det er montert to slike aggregater. Ett er i bruk og ett står til enhver tid i reserve.

Vannbasseng

Ferdig behandlet føres vannet til et basseng på 500.000 liter hvor vannet til forbruker blir pumpet fra.

Det tilsettes ikke klor i drikkevannet. Imidlertid har vi i reserve et anlegg klart for dette hvis det skulle oppstå uønskede bakterier i vannet ute på ledningsnettet.

Høydebassenger

Ute på ledningsnettet er det to høydebassenger, et i Fjeldsrudåsen og et på Hvitås. Disse er på til sammen 700.000 liter. Med dagens forbruk dekker disse nesten to døgns normalt forbruk. Bassengene dekker opp merforbruket i ekstreme situasjoner som ved brann og hagevanning.

Pumpestasjoner

For å levere tilfredsstillende trykk til alle abonnenter er det etablert to pumpestasjoner på ledningsnettet, en i Ånerudveien og en i Tyrihjellen. Disse er bygd opp med dobbelt sett av pumper og er turtallstyrte.

Leveranseområder

Vannverket leverer vann fra Langbakken i øst, til Holtbakken i nord og Bjerkeflåtten i syd.

Lekkasjer

For å ha kontroll med lekkasjer er det montert 5 vannmålere ute på ledningsnettet. Fire av disse er knyttet til skrivere slik at forbruket gjennom hele døgnet kan avleses. En lekkasje på et toalett kan utgjøre så mye som 10.000 liter i døgnet. Et hull på størrelse med et fyrstikkhode i en vannledning utgjør også 10.000 liter i døgnet.

Vannkontroll

For å ha kontroll med renseanlegg og vannforbruk blir det hver dag gjennom hele året gjennomført kontroller i renseanlegget. En automatisk overvåking av drikkevannet foregår hele døgnet. Ved feil ringes vaktpersonell automatisk opp. Hver 14. dag tas det vannprøver av reintvannet fra renseanlegget og nettvannsprøver fra ulike punkter på ledningsnettet. Disse analyseres på godkjent laboratorie. Det ble i 2012 gjennomført 640 forskjellige analyser. Mattilsynet gjennomfører normalt internkontrollrevisjon av vannverket en gang pr år. Dette for å sjekke at lover og regler som vi er underlagt følges.