Vedtekter

VEDTEKTER FOR DALEN VANNVERK SA

Vedtatt på utsatt ordinær Generalforsamling den 6. Desember 2012, endret på ordinær Generalforsamling 7. september 2021

§ 1. Generelt

Vannverket er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og kapital. Det overordnede mål for laget er å levere nok vann med tilfredsstillende trykk og godkjent kvalitet til samtlige abonnenter innenfor det naturlige forsyningsområdet.

Lagets navn skal være Dalen Vannverk SA, som er et samvirkeforetak med begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall.

Vannverket driver på non-profitt prinsippet med et allmennyttig formål som basis.

Lagets medlemmer (abonnenter) er forpliktet til å delta med de garantier og underskrifter som er nødvendige for å kunne oppnå påkrevde lån i banker eller lignende. For øvrig er ikke lagets medlemmer ansvarlig for Vannverkets forpliktelser utover det abonnentinnskudd vedkommende har skutt inn.

Lagets medlemmer har en stemme.

Lagets sete skal være i Fet kommune.

§ 2. Foretakets medlemmer og deres rettigheter og plikter

 1. Enhver som er eier eller bruker eiendom (gård, villa, hus, hytte, forretning og eller bedrift) innenfor det området vannverkets ledningsnett omfatter, kan bli medlem av foretaket mot å tegne seg som abonnent.
 2. Abonnementet skal følge eiendommene og kan ikke selges fra disse.
 3. Det skal føres register over foretakets medlemmer og deres eiendommer.
 4. Det skal betales vannavgift og abonnentinnskudd etter gebyrregulativet.
 5. Ethvert medlem er pliktig til å underrette vannverket om alle endringer i abonnementet. Dette gjelder ombygging som fører til endring i abonnementsberegning, vannavgiftsberegning, eiendomsoverdragelser og lignende.
 6. Forekommer det misligheter fra medlemmene etter foretakets vedtekter eller beslutninger i medhold av disse, skal det påtales og kan belegges med et gebyr og eller med avstenging av vannet. Gebyrets størrelse fastsettes av styret.
 7. Foretaket skal ha rett til å legge alle nødvendige hoved- og stikkledninger over medlemmenes eiendommer etter de mest hensiktsmessige traseer. Vannverkets representanter skal videre ha rett til å benytte veier over eiendommene og rett til hensiktsmessige adkomst over disse for nødvendig utbygging og seinere tilsyn og eventuell reparasjon av anleggets ledninger og øvrige innretninger. Dette gjelder også nødvendig graving i grunnen. Vannverket betaler ikke erstatning hvis det ikke oppstår særlige skader for graving til ledninger over medlemmets grunn for å få vedkommende grunneier eller andre medlemmer tilknyttet nettet. Heller ikke for graving til reparasjoner eller vedlikehold av ledninger. Slike arbeider skal så langt det er mulig utføres på årstid da ulempene er minst. Skade på avling, trær eller lignende erstattes etter overenskomst eller voldgift.
 8. Ingen må forsyne eier eller bruker av annen eiendom med vann.
 9. Sløsing med vann må ikke finne sted. Skulle det vise seg nødvendig, kan styret beslutte innskrenking eller regulering av vannforbruk til spesielle formål slik som hagevanning med mer. Representant for Vannverket har når som helst anledning til å foreta kontroll av hagevanning og vedlikeholdet på eiendommene slik som kummer, innføringer, stikkledninger, uttappinskraner med mer, også vanninstallasjoner innen hus.
 10. Abonnentene er ansvarlig for stikkledning og utvendig stoppekran på egen eiendom. Dette gjelder eventuelle lekkasjer og sikring mot frost med mer. Der utvendig stoppekran ikke finnes er abonnenten ansvarlig fram til eiendomsgrense eller der det ville vært naturlig å plassere utvendig stoppekran.

§ 3. Ledningsnettet

 1. Vannverket legger og vedlikeholder alle hovedledninger. Unntatt er forhold under 3. ledd i denne paragraf.
 2. Vannverket legger og vedlikeholder også alle stikkledninger fram til abonnentens utvendige stoppekran. Utvendig stoppekran og ledningsnettet videre på egen eiendom bekostes av abonnent. Ved nyanlegg og omgjøring skal stoppekran monteres på egen eiendom, og der hvor det er naturlig, i eiendomsgrensen. Dog ikke nærmere husvegg enn 5 meter og maksimum 50 meter fra bebyggelse, eller der hvor Vannverket finner det hensiktsmessig.
 3. På nye byggefelt bekoster Vannverket ledningsnettet fram til feltets reguleringsgrense. Hvis utbyggingen krever oppdimensjonering av eksisterende hovedledninger, eller eksisterende hovedledninger må rustes opp for å nå myndighetenes krav, skal utbygger koste dette. Dette gjelder også nye boligfelt. Grunneier/ byggherre bekoster hovedledningsnettet innen feltet og fordelingsnettet fram til abonnentens utvendige stoppekran. Dalen Vannverk SA skal forhåndsgodkjenne planene for anlegget før arbeidene settes i gang. Vannverket overtar ledningsnettet vederlagsfritt for drift og vedlikehold fram til den enkelte abonnentens utvendige stoppekran når anlegget er ferdig og godkjent av Vannverket. Eierne av de nye boligene på feltet skal betale abonnentinnskudd til Dalen Vannverk SA.
 4. Ledningstraseer som må repareres eller legges om pga planeringsarbeider, utvidelse eller omlegging av vei, uttak av grus eller leire, eller andre forandringer, skal som en generell regel bekostes av vedkommende abonnent. Unntak kan gjøres i de tilfeller der ledningsnettet ikke er lagt på forskriftsmessig måte, eller hvor ledningsnettet av andre grunner bør legges om eller skiftes ut. I slike tilfeller kan abonnent søke styret om deling av utgiftene. Ved alle slike arbeider som kan berøre ledningsnettet må abonnent ta kontakt med representant for Vannverket før arbeidet igangsettes. Hus må ikke plasseres nærmere enn 5 meter fra hovedledning og stikkledning

§ 4. Abonnentinnskudd

 1. Abonnentinnskuddets størrelse og hvor mye den enkelte abonnent skal skyte inn bestemmes av Generalforsamlingen og er nedfelt i gebyrregulativet. Innskuddet bestemmes av Generalforsamlingen og beløpet forrentes ikke. Abonnentinnskuddet betales ikke tilbake ved eventuelt flytting, utmeldelse eller sanering av bolig ref § 2. 2. Ledd. Dersom det fastsatte innskuddet ikke strekker til for å koble til den enkelte abonnent, betaler vannverket de første overskytende Kr. 1000,- og abonnent det resterende.

§ 5. Vannavgift

 1. Vannavgiften bestemmes av Generalforsamlingen etter forslag fra styret.
 2. Til å dekke Vannverkets kostnader skal det utlignes en årlig vannavgift til abonnentene. Vannavgiften skal betales halvårsvis og forskuddsvis, med forfall 1. mars og 1. september. Betales ikke avgiften seinest 14 dager etter forfall sendes det inkassovarsel med stengevarsel. Er ikke avgiften betalt med alle omkostninger og gebyrer, varsles abonnenten skriftlig om avstenging av vannet eller ved personlig frammøte av en representant for Vannverket. Alle omkostninger ved fra- og tilkoblinger blir å belaste abonnenten.
 3. Vanning av jordbruksarealer, gartnerier, eller andre større arealer herunder grønnsak- eller fruktdyrking i salgsøyemed kan bare skje etter kontraktsmessig ordnet avtale.

§ 6. Generalforsamlingen

 1. Ordinær Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april.
 2. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst to ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste.
 3. Generalforsamlingen som er lagets høyeste myndighet skal behandle:
  1. Velge styre og revisor, ta avgjørelser om større arbeider vedrørende nyanlegg eller reparasjoner, godkjenne opptaing av nye medlemmer, avgjøre prinsippspørsmål vedrørende abonnentinnskudd, vannavgift med mer og bestemme disponering av eventuelt overskudd.
  2. Gjennomgå styrets beretning og regnskap.
  3. Behandle alle saker som blir forelagt av styret eller de enkelte abonnenter.
 4. Generalforsamlingen kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i dagsorden med mindre Generalforsamlingen på angjeldende møte beslutter med ¾ flertall at noen annen sak, dog ikke vedtektsendringer, kan behandles på møtet.
 5. Hver abonnent har en stemme, uansett hvor stort abonnement vedkommende har tegnet seg for. Abonnenter som har flere eiendommer med selvstendige abonnement har tilsvarende antall stemmer. Det er anledning til å stemme med fullmakt. Fullmakten må være skriftlig.
 6. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med de abonnenter som møter.
 7. Alle vedtak treffes med alminnelig stemmeflertall med mindre vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet, utsettes angjeldende sak.
 8. Det skal føres protokoll over Generalforsamlingens forhandlinger.
 9. Endringer i vedtektene kan bare behandles på ordinær Generalforsamling eller utsatt ordinær Generalforsamling etter at forslag om dette er kunngjort i dagsorden ved innkallingen. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall, jfr ledd 7 i denne §.

§ 7. Styret

 1. Generalforsamlingen velger blant abonnentene et styre med varamann til å forestå den daglige og tekniske ledelse og virksomhet. Styret skal bestå av 5 medlemmer og ett varamedlem. Formann velges for ett år. Nestformann, 3 styremedlemmer og ett varamedlem velges for 2 år.
 2. Styret velges for 2 år, slik at det vekselvis fratrer 2 og 3 medlemmer inkludert varamedlemet. Formannen er dog unntatt fra denne ordningen.
 3. Styret sammenkalles av formannen eller daglig leder når en av disse finner det nødvendig. Til gyldig vedtak kreves at 3 av styrets medlemmer stemmer for.
 4. Laget forpliktes ved styrets formann. Dog ikke i lagets daglige drift hvor daglig leder forplikter.
 5. Styret skal lede lagets virksomhet. Det ansetter/ avskjediger tjenestemenn og bestemmer godtgjørelsen for slikt arbeid.
 6. Styret har ansvar for at det føres et ordnet regnskap og er ansvarlig for dette overfor Generalforsamlingen. Årsberetning og regnskapsoversikt skal utarbeides og forelegges Generalforsamlingen.
 7. Det skal føres protokoll over styreforhandlingene.

§ 8. Revisjon og desisjon

 1. Til å forestå lagets revisjon må Generalforsamlingen hvert år godkjenne styrets avtale med registrert eller statsautorisert revisor. Denne kan når som helst kunne kreve seg forelagt foretakets regnskap, kassabeholdning, verdipapirer og korrespondanse.
 2. Revisoren skal påse at det anlegges et moderne regnskapshold og at føringen er ordentlig.
 3. Revisoren skal foreta revisjon i god tid før Generalforsamlingen slik at regnskapet kan forelegges denne i revidert stand med revisjonsberetning. Revisjonsberetningen skal bokføreres.
 4. Revisoren skal få tilsendt innkalling til Generalforsamlingen og har rett til å møte. Revisoren plikter å avgi revisjonsberetning til Generalforsamling hvor lagets regnskap framlegges.

§ 9. Tvister mellom abonnent og Vannverket

Tvist mellom abonnent på den ene siden og Vannverket på den annen vedrørende rettsforhold mellom partene avgjøres med endelig virkning ved voldgift. Partene oppnevner et medlem hver til voldgiftsretten og Sorenskriveren oppnevner oppmannen som bør være jurist. Hvis en av partene 4 uker etter mottatt varsel ikke har oppnevnt sin representant, oppnevnes den også av Sorenskriveren. Omkostningene ved en slik voldgiftssak skal i sin helhet dekkes av den part avgjørelsen går i mot, med mindre voldgiftsretten bestemmer at partene skal bære utgiftene i fellesskap.

§ 10. Oppløsning og avvikling av foretaket

 1. Forslag om oppløsning/ avvikling av Vannverket må være sendt styret senest 3 måneder før ordinær Generalforsamling skal holdes etter vedtektene. Til gyldig vedtak om oppløsning kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for oppløsning.
 2. Blir oppløsning vedtatt, velger samme møte et likvidasjonsstyre på 3 medlemmer med varamenn. Dette velger selv sin formann og nestformann. Likvidasjonsstyret skal avvikle foretakets virksomhet, selge dets eiendommer, kreve inn tilgodehavender og betale gjeld. Etter at alle forpliktelser er betalt, skal gjenværende formue anvendes slik:
  1. Andelene tilbakebetales i den utstrekning de er i behold.
  2. Gjenværende midler utover dette skal gå til allmennyttig formål.